1. เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน 2 3 4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ระดับ ปวช. (ปกติ) (ปิดรับสมัคร วันที่ 18 ม.ค. 2561)

 ระดับ ปวช. (ทวิภาคี) (ปิดรับสมัคร วันที่ 18 ม.ค. 2561)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 ระดับ ปวส. (ปกติ) (ปิดรับสมัคร วันที่ 18 ม.ค. 2561)

 ระดับ ปวส. (ทวิภาคี) (ปิดรับสมัคร วันที่ 18 ม.ค. 2561)

Top